توضیح مهم : لنت ترمز فریکسا دارای تمامی استانداردهای لنت ترمز میباشد و مطابق با استانداردهای تولید دیسک چرخ تولید شده است برای همین بر روی دیسک چرخهای ایرانی و چینی احتمال بروز مشکل میباشد