لنت جنیون ـ این مبحث به صورت فنی و طولانی میباشد . در اینجا سعی میشود به صورت خلاصه توضیح ارائه شود . لنتهای جنیون به معنی تائید شده و در شبکه خدمات پس از فروش قرار گرفته شده کمپانی خودرو ساز میباشد که تائیدیه OEM  را از خودرو ساز گرفته است ممکن است لنت که امسال در جعبه جنیون قرار دارد با لنتی که دو سال دیگه تو این جعبس فرق کند خودرو سازها قراردادهای سالیانه دارند و دلیلی برای استفاده مکرر از یک برند خاص ندارند اینجا مبحث صحبتی ما بیشتر در مورد کمپانیهای کیا و هیوندا میباشد در حال حاضر لنتهای جنیون این دو کمپانی توسط ماندو و سانگسین تولید میشود . لنتهای جنیون در سه سطح کیفیتی تولید میشود گرید های A-B-C  متاسفانه به دلیل یکی بودن جعبه هر سه سطح کیفیتی ـ  فروش این لنتها دردسر زیاد دارد چون مردم فقط جعبه را میشناسند و انواع تقلبی جنیون بیشتر از هر مارک دیگه ای میباشد